Электронный научный журнал
Современные проблемы науки и образования. Хирургия
ISSN 2686-9101

Выпуск журнала №3 за 2019 год

Zhurakovsky I.P., Arkhipov S.A., Arkhipova V.V., Karpukhina K.V., DavletovaK.I., Autenshlyus A.I.
Menshchikov I.N., Menshchikova T.I., Dolganova T.I., Dolganov D.V., Chegurov O.K., Maltseva L.V.
Zhidkova O.V., Lebedeva M.N., Pervukhin S.A., Ivanova E.Yu., Elistratov A.A., Statsenko I.A., Palmash A.V.